Download
کارگاه رهایی و رهسپار شادمانی شدن
۹۸ برای کودکان، بوشهر، بهمن‌ماه
Salam MT 7.MP4
MP4 Video/Audio File 13.0 MB
Download
کارگاه بداهه‌نوازی گروهی در موسیقی‌درمانی
تهران، شنبه‌ی اول هر ماه
Salam MT 6.MP4
MP4 Video/Audio File 12.2 MB
Download
سین و صاد
سفر با سلام
Salam MT 5.MP4
MP4 Video/Audio File 54.3 MB
Download
کارگاه بداهه‌نوازی گروهی در موسیقی‌درمانی
۹۸ بوشهر، مهرماه
Salam MT 4.mp4
MP4 Video/Audio File 18.5 MB
Download
کارگاه بداهه‌نوازی گروهی در موسیقی‌درمانی
تهران، آبان‌ماه ۹۸‌
Salam MT 3.mp4
MP4 Video/Audio File 20.3 MB
Download
کارگاه رهایی و رهسپار شادمانی شدن
۹۸ شیراز، مهرماه
Salam MT 2.mp4
MP4 Video/Audio File 25.1 MB
Download
کارگاه رهایی و رهسپار شادمانی شدن
بوشهر، مردادماه ۹۸
Salam MT 1.MP4
MP4 Video/Audio File 15.7 MB