فعالیت من کمک می گیرد از موسیقی و ترکیب کردن فرهنگ‌های مختلف آن‌ با مفاهیم و فلسفه ی درمان، تا امکانی باشد برای توانمند سازی انسان(ها)