فعالیت من کمک می‌گیرد از موسیقی و ترکیب کردن فرهنگ‌های مختلف آن‌ با مفاهیم و فلسفه‌ی درمان، تا امکانی باشد برای توانمندسازی انسان(ها)

Download
کارگاه رهایی و رهسپار شادمانی شدن
۹۸ شیراز، مهرماه
Salam MT 2.mp4
MP4 Video/Audio File 25.1 MB
Download
کارگاه رهایی و رهسپار شادمانی شدن
بوشهر، مردادماه ۹۸
Salam MT 1.MP4
MP4 Video/Audio File 15.7 MB