فعالیت من کمک می‌گیرد از موسیقی و ترکیب کردن فرهنگ‌های مختلف آن‌ با مفاهیم و فلسفه‌ی درمان، تا امکانی باشد برای توانمندسازی انسان(ها)