‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

 کارگاه دو روزه

 

بوشهر

۲۷ و۹۷.۱۰.۲۸

رونمایی از آلبوم

 "از بوشهر"

 

بوشهر

 ۹۷.۱۰.۲۵

 جلسه معارفه

 موسیقی درمانی در فرهنگ سلامت

 

بوشهر

 ۹۷.۱۰.۲۱

پکیج چهار روزه‌ی کارگاه‌های

دوره‌ی عمومی برای آشنایی با موسیقی‌درمانی عملی                                ۹۷.۱۰.۱۳

خشم و ناامیدی؛ رهایی و ر‌هسپار شادمانی ‌‌شدن با موسیقی‌درمانی ۹۷.۱۰.۱۴

ترس و فرار؛ ارزشمندیِ زنده بودن با موسیقی درمانی                    ۹۷.۱۱.۰۴

ارتعاش و صداهای هارمونیک در موسیقی‌درمانی                         ۹۷.۱۱.۰۵

 

تهران