ارتعاش و هارمونیک در موسیقی‌درمانی

(کارگاه یک‌روزه)

 

شیراز

هفتم و هشتم آذرماه ۹۸ 

رهایی و رهسپار شادمانی‌شدن

(کارگاه دو روزه)

 

 رشت

بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم آبان‌ماه۹۸    

بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

 بوشهر

۹۸ بیست‌وپنجم و بیست‌وششم آذرماه 

رهایی و رهسپار شادمانی‌شدن

(کارگاه دو روزه)

  

شیراز

۱۱ و ۱۲ مهرماه ۹۸ 

ارزشمندیِ زنده‌بودن با موسیقی‌درمانی

(کارگاه دو روزه)

 

رشت

۷و۸ / ۰۶/ ۹۸

سفر با سلام

تور موسیقی در طبیعت

 

مازیچال

۱۷ و ۱۸ / ۰۵ / ۹۸

رها و رهسپار شادمانی شدن با موسیقی‌درمانی

(کارگاه یک روزه)

 

بوشهر

۰۵ / ۰۵ / ۹۸

سفر با سلام

تور موسیقی در طبیعت

 

 لاسِم

۱۳ و ۱۴ / ۰۴ / ۹۸

ارزشمندیِ زنده‌بودن با موسیقی‌درمانی

(کارگاه دو روزه)

 

بوشهر

۹ و ۱۰ / ۰۴ / ۹۸

ارزشمندیِ زنده‌بودن با موسیقی‌درمانی

(کارگاه دو روزه)

 

شیراز

۶ و ۷ / ۰۴ / ۹۸

ارتعاش و هارمونیک در موسیقی‌درمانی

(کارگاه یک‌روزه)

 

تهران

۹۸ / ۰۲ / ۲۷

سفر با سلام

تور موسیقی در طبیعت

 

دامنه‌های دماوند

۹۸.۰۲.۲۰

‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

رشت

۵ و ۶ / ۰۲ / ۹۸

 موسیقی‌درمانی با فرهنگ سلامت

(جلسه معارفه)

 

تهران

۹۷ / ۱۲ / ۲۰

‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

شیراز

۱۶ و ۱۷ / ۱۲ / ۹۷

‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

 یزد

 ۹ و ۱۰ / ۱۲ / ۹۷

 ‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

بوشهر

۲۷ و ۲۸ / ۱۰ / ۹۷

 موسیقی‌درمانی در فرهنگ سلامت

(جلسه معارفه)

 

بوشهر

 ۹۷.۱۰.۲۱

کارگاه‌های

دوره‌ی عمومی برای آشنایی با موسیقی‌درمانی عملی ۹۷.۱۰.۱۳

رهایی و ر‌هسپار شادمانی ‌‌شدن با موسیقی‌درمانی ۹۷.۱۰.۱۴

ارزشمندیِ زنده بودن با موسیقی درمانی  ۹۷.۱۱.۰۴

 

تهران