موسیقی‌درمانی با فرهنگ سلامتسین وصاد

(سفر و صدا) 

 تداومِ یادآوری

 یک مُدلِ موسیقی‌درمانیِ پیشگیرانه برای تحلیلِ حافظه

 تَن‌تُن

هارمُنی بدن از طریق موسیقی
 زار

 

یک مراسم موسیقی‌درمانی‌بومی از خارگ؛ جزیره‌ای در خلیج‌فارس

 صدای سفر